GEOMETRID MOTHS

<  Moths

ANTEPIRRHOE SEMIATRATA ARCHIEARIS INFANS OREGONENSIS CYCLOPHORA PENDULINARIA
DIGRAMMIA CALIFORNIARIA DYSSTROMA FORMOSA ENNOMINAE Subfamily
EUDREPANULATRIX RECTIFASCIA EULITHIS PROPULSATA EUPITHECIA Genus
EUPITHECIA ABSINTHIATA GEOMETRIDAE Family HESPERUMIA SULPHURARIA
HETHEMIA PISTASCIARIA IDEA DEMISSARIA IRIDOPSIS CLIVINARIA
IRIDOPSIS EMASCULATUM LAMBDINA FISCELLARIA LEPTOSTALES RUBROMARGINARIA
MACARIA Genus MACARIA ADONIS MACARIA COLATA
MACARIA LORQUINARIA MACARIA MARMORATA MACARIA SIGNARIA
MACARIA TRUNCATARIA MELANOLOPHIA IMITATA MESOTHEA INCERTATA
NEMORIA GLAUCOMARGINARIA NEOTERPES TRIANGULIFERATA SCOPULA FUSCATA
SCOPULA LUTEOLATA SERICOMSEMA JUTURNARIA STAMNODES MARMORATA
SYNAXIS JUBARARIA SYNCHLORA AERATA